// Zee Bangla Cinema Shorts

Kajer Meye Movie | ZBC Shorts

Jiboner Golpo, Lorai-er Golpo, AtmaSamman rakshar golpo, Protibad-er Golpo Bangla Short Film - ‘KAAJER MEYE’.Apnar, Amar ghore Roj basan maja, ranna kora, kapor kacha, ghor mocha-r kaaj kora, Andhokar bosti-te thaka, illiterate ekti chhotto meye kaaj korto ek babur barite. nijer Bou-Chheler Absence-e faka barite babu Asabhyatami korar chesta kore, Sei kaajer meyer Sange. Sange Sange Protibad kore sei Meyeti, protibad kore tar illiterate poribar. Ei Khobor jante peye, nijer bou-er kachh theke Ainer sajar cheyeo boro saja, manobik saja Paay sei babu. Seshe Joyee hoy Andhokare thaka Ekti Chhotto Kaajer Meyer protibad.

Director : Ashim Bhattacharya

Share : 

Total Vote :  22102